Learn Bangla


Bangla alphabets | বাংলা বর্ণমালা
বাংলা  bā̄ṅ̇lā̄  [ baŋla ] 

 Vowels | স্বরবর্ণ (shôrobôrno)

aw
ā
i
ī
u
ū
ri
ay
oi
o
ou
[ɔ,o]
[ɑː]
[i,e]
[ i ]
[u,o]
[u]
[ri]
[e,æ]
[oj]
[o]
[ow]

Consonants | ব্যঞ্জনবর্ণ (bênjonbôrno)

Gutturals - Pronunciation in the throat
khô
ghô
u
[ k ɔ ]
[ ɔ ]
[ gɔ ]
[ ɔ  ]
[ ŋ ɔ]

Palatals  -  Pronunciation on the palate
chô
chhô
 (burgijjô)
jhô
niô
[ tʃɔ  ]
[ tʃʰ ɔ ]
[ ɔ  ]
[ dʒʱɔ  ]
[ n ɔ]

Cerebrals - Pronunciation on the roof of the mouth
ţô
ţhô
đô
   đhô
  (moddhennô)
[ ʈɔ  ]
[ ʈʰɔ  ]
[ ɖɔ ]
[ ɖʱɔ ]
[ nɔ ]

Dentals - Pronunciation on the teeth
 
thô 
 
dhô 
  (dontennô)
[ t̪ɔ ]
[ t̪ʰɔ  ]
[ ɔ  ]
[ d̪ʱɔ ]
[ nɔ ]

Labials - Pronunciation on the lips 
phô
bô 
bhô
[ pɔ ]
[ ɔ ]
[ bɔ ]
[ ɔ ]
[ mɔ ]


Semi Vowels                                                                                   Sibliants
 (ontostejô)
shô 
(taleboshshô) 
shô 
(muddhennoshshô)
[ ɔ ]
[ ɾɔ  ]
[ lɔ  ]
[ ʃɔ  ] /[ sɔ  ]
[ ʃɔ  ]

Sibliants              Aspirate             Semi Vowel            Cerebrels
য়
ড়
ঢ়
shô (donteshshô)    
Ô 
(ontosteô) 
ŗô 
(đôe shunno ŗô)
ŗhô 
(đhôe shunno ŗô)
[ ʃɔ ] / [ sɔ ]
[ hɔ ]
[ e̯ɔ ]/-
[ ɽɔ ]
[ ɽɔ ]

Modifiers
Khônđô tô
ônushôr
bishôrgo
chôndrobindu
Hôshonto
Final unaspirated dental
Final velar nasal
To add voiceless breath after vowel
To nasalize vowels
To mute inherent vowel
রৎ = kat [kɔt]
রং = rôn
বঃ ka: [ kɔ ]
কঁ = kn [kɔŋ]
ক্ = k [k]

 Bangla Numerals | বাংলা নম্বর

 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
১০
śūnyô
ek
dui
tin
cār
pn̄āc
chôy
sāt
ā
nôy
dôś
শূন্য
এক
দুই
তিন
চার
পাঁচ
ছয়
সাত
আট
নয়
দশ